Link HTML

Met HTML kan je op je website links maken. Dit gaat met de link tag:

<a href=”link.html”>naam</a>

Alles tussen a en /a (waar in ons voorbeeld “naam” staat) wordt weergegeven als de linktekst.
De href geeft de bestemming van de link aan.

Het is ook mogelijk om van een plaatje een link te maken. Dit kan je doen door in plaats van de naam van jelink het plaatje te plaatsen

<a href=”link.html”><img src=”plaatje.jpg”></a>

Er zijn meerdere items om mee te geven in de link, zoals bijvoorbeeld het doelvenster. Dit geef je aan door middel van target=”_blank” voor een nieuw venster, target=”_self” voor het huidige venster.